ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρία «ποτοποιία Γιαννατσής» εδρεύει στο Πλωμάρι της Λέσβου . Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και εμπορία αλκοολούχων ποτών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 22.000 vers.2018.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει ότι η πολιτική για την ασφάλεια τροφίμων και οι στόχοι του ΣΔΑΤ ενσωματώνονται στις υποστασιακές διεργασίες του Οργανισμού και είναι συμβατοί με τον στρατηγικό προσανατολισμό του Οργανισμού.
 • να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων.
 • να γνωστοποιεί την σημαντικότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΤ, τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις αμοιβαία συμφωνημένες με τον πελάτη απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
 • να παρακολουθεί, να ανασκοπεί και να επικαιροποιεί το ΣΔΑΤ όταν είναι απαραίτητο.
 • να προάγει την συνεχή βελτίωση


Για την επίτευξη των δεσμεύσεων, η Διοίκηση:
 • παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τη διατήρηση και βελτίωση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.
 • παρακολουθεί την επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης.
 • καθοδήγει και να προάγει την συμμετοχικότητα του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων του ΣΔΑΤ.
 • παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στα διευθυντικά στελέχη της ώστε να ασκούν ηγετικό ρόλο στους τομείς υπευθυνότητάς τους
 • διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ και επηρεάζει την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων
 • πραγματοποιεί τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική και την τήρηση των πρακτικών που απορρέουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
 • επικοινωνεί με όλους όσους επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων
 • ενημερώνεται και αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που εμπίπτουν στις δραστηριότητές της.


Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη, επικοινωνείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και επικαιροποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο.

Για την εταιρία
Συρέλλης Εμανουήλ - CEO

Tv Commercial

Αντιπρόσωποι

Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου και Κυκλάδων

Παπαγεωργίου Στέφανος
Υπάτης & Παπαρρηγοπούλου T.K. 12133
Περιστέρι Αττικής
Tel. 210 577 9552
Fax 210 577 9562

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου

C. M. Y. PRIDES TRADING LTD
2311, Λευκωσία, Κύπρος
email: cmyprides@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
+357 22373865 , +357 99724412